دوازدهم (12) فروردین مصادف با 1 آوریل در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 12 فروردین هجری شمسی برابر با 1 آوریل تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 1358م: دوازدهم فروردین 1358 هجری خورشیدی (1979 میلادی و امسال مصادف با یکم آوریل) اعلامیه رسمیت یافتن نظام جمهوری اسلامی در ایران، […]

یازدهم (11) فروردین مصادف با 31 مارس در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 11 فروردین هجری شمسی برابر با 31 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 1979م: سرتیپ تقی ریاحی 31 مارس 1979 همزمان با رفراندم تغییر نظام حکومتی ایران وزیر دفاع وطن ما شد. پیش از سرتیپ […]

دهم (10) فروردین مصادف با 30 مارس در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 10 فروردین هجری شمسی برابر با 30 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 1120م: آغاز پادشاهی منوچهر دوم بر منطقه شروان (شیروان) را دهم نوروز (30 مارس1120 میلادی) نوشته اند و یک مورخ روس چهارم […]

نهم (9) فروردین مصادف با 29 مارس در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 9 فروردین هجری شمسی برابر با 29 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 895م: درگذشت احمد دینوری (احمد بن داود) اندیشمند، مورخ و ادیب ایرانی را آخرین هفته مارس 895 میلادی نوشته اند. وی از […]

هشتم (8) فروردین مصادف با 28 مارس در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 8 فروردین هجری شمسی برابر با 28 مارس تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 1333ش: در این روز در سال 1333 انتظام وزیر امور خارجه وقت در گزارشی که برای طرح در پارلمان ایران تهیه شده […]

هفتم (7) آذر مصادف با 28 نوامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 7 آذر هجری شمسی برابر با 28 نوامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 1494 – تقسیم قاره کشف شده امریکا بین استعمارگران پرتغال و اسپانیا به دستور پاپ با توجه به حمایت پادشاه […]

پنجم (5) آذر مصادف با 26 نوامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 5 آذر هجری شمسی برابر با 26 نوامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 240 – آخرین جنگ اردشیر پاپگان با رومیان آخرین جنگ اردشیر پاپکان با امپراتوری روم ـ به نوشته مورخان اروپایی، […]

چهارم (4) آذر مصادف با 25 نوامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 4 آذر هجری شمسی برابر با 25 نوامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: سال 2348 پیش از میلاد – توفان نوح به روایت روزنگار (تقویم تاریخ) اسقف جیمز آشرUssher ، طوفان نوح (The […]

سوم (3) آذر مصادف با 24 نوامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 3 آذر هجری شمسی برابر با 24 نوامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 842 – عصیان سراسری هواداران بابک خرمدین در سال 842 میلادی هواداران «بابک خرم دین» و پیروان عقاید اجتماعی ـ […]

دوم (2) آذر مصادف با 23 نوامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 2 آذر هجری شمسی برابر با 23 نوامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 589 – فرار خسروپرویز و در پی آن رویدادهای دیگر، مسیر تاریخ جهان یک بار دیگر تغییر کرد خسروپرویز هنوز […]

بستن
مقایسه